หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนตัวอย่างหมึกพิมพ์ใช้งานที่เครื่องพิมพ์ระบบ GRAVURE จำนวน 3 กลุ่ม

ขึ้นทะเบียนตัวอย่างหมึกพิมพ์ใช้งานที่เครื่องพิมพ์ระบบ GRAVURE จำนวน 3 กลุ่ม

 
 

   คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 13 /2557

 เรื่อง ขึ้นทะเบียนตัวอย่างหมึกพิมพ์ใช้งานที่เครื่องพิมพ์ระบบ GRAVURE จำนวน 3 กลุ่ม

 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฎว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ 24  เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”

            บริษัทได้นำตัวอย่าง หมึกพิมพ์ ใช้งานที่เครื่องระบบ GRAVURE  โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้.-

             กลุ่มที่ 1 หมึกพิมพ์ Process Ink   จำนวน 5 รายการ (จำนวน 4 สีพร้อมMedium) ของบริษัท 
–          ตาก้งเคมีคอลอินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
–          เอเชี่ยน เมอร์คิวรี่ จำกัด
            กลุ่มที่  2 หมึกพิมพ์กระดาษพันก้นกรองบุหรี่ SMS สีแดง จำนวน 2 รายการ  ของบริษัท  
–          ตาก้งเคมีคอลอินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
–          ไฮเทค อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
–          อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด
–          เอเชี่ยน เมอร์คิวรี่ จำกัด
            กลุ่มที่  3 หมึกพิมพ์ซองบุหรี่ SMS สีแดงและสีเขียว จำนวน 2 รายการ  ของ บริษัท    
–          ไฮเทค อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน  ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวนที่ ฝวพ.150002/1989   ที่ฝวพ.150002/1990   และ  ที่ ฝวพ.150002/1992  ลงวันที่ 5  กันยายน  2557   ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิต และสำนักการพิมพ์ สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ตามคำสั่งฝ่ายผลิต ที่ ฝผล.130402/704 ลงวันที่  9 กันยายน  2557 และบันทึกคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพหมึกที่ สนพ.000301/1061 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
              เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน   2557  จึงขอขึ้นทะเบียนตัวอย่าง หมึกพิมพ์ใช้งานที่เครื่องพิมพ์ระบบ GRAVURE จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้.-
            กลุ่มที่ 1 หมึกพิมพ์ Process Ink   จำนวน 5 รายการ  (จำนวน 4 สีพร้อมMedium)  ของบริษัท   
 1. ตาก้งเคมีคอลอินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
 2. เอเชี่ยน เมอร์คิวรี่ จำกัด
            กลุ่มที่  2 หมึกพิมพ์กระดาษพันก้นกรองบุหรี่ SMS สีแดง  จำนวน 2 รายการ ของบริษัท
1. ตาก้งเคมีคอลอินดัสเทรียล installment loans (ไทยแลนด์) จำกัด
2. ไฮเทค อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด
4. เอเชี่ยน เมอร์คิวรี่ จำกัด
            กลุ่มที่  3 หมึกพิมพ์ซองบุหรี่ SMS สีแดงและสีเขียว จำนวน 2 รายการ ของบริษัทไฮเทค อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
          ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นใช้งานตามเดิมที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
                                                                        ประกาศ ณ  วันที่    10     ตุลาคม     2557
                                                                           (นางภัทรพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
                                                                        ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ
 
 
 
 
 

..เพิ่มเติม..