หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD280...

ขึ้นทะเบียนก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD280 มม.น้ำ)

 
 

คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 11  /2557

 เรื่อง ขึ้นทะเบียนก้นกรอง Cellulose Acetate  ขนาด 120 มม. X  24.4 มม. (PD280 มม.น้ำ)หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 138/2551 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฎว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ12 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
            บริษัทได้นำตัวอย่าง ก้นกรอง Cellulose Acetate  ขนาด 120 มม. X  24.4 มม.  (PD280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU  จำนวน 1 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน  ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวนที่ ฝวพ.150002/1311  ลงวันที่  20 มิถุนายน  2557   ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิต สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ตามคำสั่งฝ่ายผลิตที่ 13/2557  ที่ ฝผล.130402/420  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2557
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว viagra generique สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 138/2551  ลงวันที่ 1 เมษายน   2551    จึงขอขึ้นทะเบียน ก้นกรอง Cellulose Acetate  ขนาด 120 มม. X  24.4 มม. (PD280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug  Wrap  6,000 CU   จำนวน  1  ตัวอย่าง ของบริษัท อินฟินิท พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
          ทั้งนี้โดยมีอายุ 12 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นใช้งานตามเดิมที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
                                                               ประกาศ ณ  วันที่    4      กรกฎาคม     2557
 
                                                                             (นายมณเฑียร    สงวนรักษ์)
                                                                     รองผู้อำนวยการฝ่าย  รักษาการแทน
                                                                     ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..