หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศเลื่อนกำหนดประกวดราคาซื้อ งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรฯ (สัญญา M-01 a)

ประกาศเลื่อนกำหนดประกวดราคาซื้อ งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรฯ (สัญญา M-01 a)

หมวดหมู่ :

ประกวดราคาซื้อ งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่
ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น (Primary Process) (สัญญา M-01 a)
(เลื่อนกำหนดการประกวดราคา)
ตามรายละเอียดที่แนบ

..เพิ่มเติม..