หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD280...

ขึ้นทะเบียนก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD280 มม.น้ำ)

 
                                                              คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ.    8    /2557

 

เรื่อง ขึ้นทะเบียนก้นกรอง Cellulose Acetate  ขนาด 120 มม. X  24.4 มม. (PD280 มม.น้ำ)

หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 138/2551 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฎว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ12 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
            บริษัทได้นำตัวอย่าง ก้นกรอง Cellulose Acetate  ขนาด 120 มม. X  24.4 มม.  (PD280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU  จำนวน 1 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน  ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวนที่ ฝวพ.150002/683  ลงวันที่  31 มีนาคม  2557   ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิต สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ตามคำสั่งฝ่ายผลิตที่ 8/2557  ที่ ฝผล.130402/269 ลงวันที่  2  เมษายน  2557
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 138/2551  ลงวันที่ 1 เมษายน   2551    จึงขอขึ้นทะเบียน ก้นกรอง Cellulose Acetate  ขนาด 120 มม. X  24.4 มม. (PD280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU  จำนวน 3 ตัวอย่าง ของบริษัทดังต่อไปนี้.-
                        1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมชน
                        2. บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด
                        3. บริษัท เอสเซนทรา จำกัด  
          ทั้งนี้โดยมีอายุ 12 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นใช้งานตามเดิมที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
                                                                        ประกาศ ณ  วันที่    14      พฤษภาคม     2557
                                                           
 
                                                                           (นางภัทรพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
                                                                        ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

 

 

..เพิ่มเติม..