หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อ งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น (Primary Process) (M-01a) เลขที่ ฝวศ.ปค.03/2557 ลงวันที่...

ประกวดราคาซื้อ งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น (Primary Process) (M-01a) เลขที่ ฝวศ.ปค.03/2557 ลงวันที่ 28 เมษายน 2557

หมวดหมู่ :

       โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาซื้อ งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่  ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น (Primary Process) (M-01 a)
       สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่  ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยวิธีประกวดราคา  ตามประกาศ  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เลขที่ ฝวค.ปค.03/2557 ลงวันที่ 28 เมษายน 2557
      ผู้สนใจสามารถลงนามซื้อเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557  จนถึง 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.00 – 15.00 น. ณ กองธุรการ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง คลองเตย กรุงเทพ ฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2229-1505 โทรสาร 0-2229-1508  email: supp@thaitobacco.or.th
1. เอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ฝวศ. ปค.03-2557 ลว.28 เมษายน 2557 document-pdf-icon(ดาวโหลดเอกสาร)
2. เอกสารแนบ 1.1 (1)  Scope (2) Spec   document-pdf-icon (ดาวโหลดเอกสาร)
3. เอกสารแนบ 1.1 (3) แบบฯ   document-pdf-icon (ดาวโหลดเอกสาร)
4. เอกสารแนบ 1.3 ใบแจ้งราคา   document-pdf-icon (ดาวโหลดเอกสาร)

..เพิ่มเติม..