หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ)

ขึ้นทะเบียนก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ)

     คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ.    6   / 2557

เรื่อง ขึ้นทะเบียนก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ)

หุ้มด้วยกระดาษ   Plug Wrap 6,000 CU

 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 138/2551 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ12 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
            บริษัทได้นำตัวอย่างก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ)หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU  มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน  ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวน ที่ ฝวพ.150002/2978  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556  และบันทึกที่ ฝวพ.150002/12  ลงวันที่ 3 มกราคม 2557  ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิต spot loan สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุใช้ในการผลิตฯ ที่ ฝผล.130402/922 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 138/2551  ลงวันที่ 1   เมษายน  2551   จึงขอขึ้นทะเบียนตัวอย่าง ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป   ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ)หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU  จำนวน 3 ตัวอย่าง  ของบริษัทดังต่อไปนี้.-
                        1.บริษัท เอสเซนทรา  ฟิลเตอร์ โปรดักส์  จำกัด
                        2.บริษัท พ.สหเทรดดิ้ง จำกัด
                        3.บริษัท ไซโนเวส เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด  
            ทั้งนี้โดยมีอายุ 12 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นใช้งานตามเดิมที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานซ้ำอีก
                                                                        ประกาศ ณ  วันที่    4   กุมภาพันธ์     2557
 
                                                                        ลงชื่อ ภัทรพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
                                                                           (นางภัทรพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
                                                                        ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..