หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อรถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อรถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน

หมวดหมู่ :

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อรถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3,000 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 5,000 มม. จำนวน 2 คัน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับใช้งานที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2557
e-mail: supp@thaitobacco.or.th 
โทรศัพท์ 0-2229-1505  หรือโทรสาร 0-2229-1508
(คุณวดี)
 เนื่องจากอนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ ฝวศ.ปe.01/2557 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557 (รถยกสูง)
 สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

..เพิ่มเติม..