หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนหมึกพิมพ์กระดาษพันก้นกรองบุหรี่ SMS รสอเมริกัน จำนวน 2 รายการ ใช้งานที่เครื่องพิมพ์ระบบ GRAVURE

ขึ้นทะเบียนหมึกพิมพ์กระดาษพันก้นกรองบุหรี่ SMS รสอเมริกัน จำนวน 2 รายการ ใช้งานที่เครื่องพิมพ์ระบบ GRAVURE

คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ.3/2557

เรื่อง ขึ้นทะเบียนหมึกพิมพ์กระดาษพันก้นกรองบุหรี่ SMS รสอเมริกัน

จำนวน 2 รายการ ใช้งานที่เครื่องพิมพ์ระบบ GRAVURE

 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 138/2551 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ12 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
            บริษัทได้นำตัวอย่างหมึกพิมพ์กระดาษพันก้นกรองบุหรี่ SMS รสอเมริกัน   จำนวน 2 รายการ  คือ หมึกพิมพ์ T YELLOW INK  และ T LIGHT BROWN INK ใช้งานที่เครื่องพิมพ์ระบบ GRAVURE จำนวน 4 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน  ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวน ที่ ฝวพ.150002/2910 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556   ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิต และสำนักการพิมพ์ สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุใช้ในการผลิตฯ ที่ ฝผล.130302/910 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556  และบันทึกสำนักการพิมพ์ ที่ สนพ.000301/1393  ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 138/2551  ลงวันที่ 1 เมษายน 2551   จึงขอขึ้นทะเบียนตัวอย่างหมึกพิมพ์กระดาษพันก้นกรองบุหรี่ SMS รสอเมริกัน   จำนวน 2 รายการ คือ หมึกพิมพ์ T YELLOW INK  และ T LIGHT BROWN INK ใช้งานที่เครื่องพิมพ์ระบบ GRAVURE จำนวน 4 ตัวอย่าง  ของบริษัทดังต่อไปนี้.-
                        1.บริษัท เอเชี่ยน เมอร์คิวรี่ จำกัด
                        2.บริษัท ต้ากงเคมีคอลอินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
                        3.บริษัท ไฮเทค อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
                        4.บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด
ทั้งนี้โดยมีอายุ 12 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นใช้งานตามเดิมที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
                                                                        ประกาศ ณ  วันที่  10  มกราคม     2557
 
 
                                                                           (นางภัทรพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
                                                                        ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

 

..เพิ่มเติม..