หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ต.ร.ม. ขนาดความกว้าง 650 มม.

ขึ้นทะเบียนกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ต.ร.ม. ขนาดความกว้าง 650 มม.

  

     คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 5/2557

เรื่อง ขึ้นทะเบียนกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ต.ร.ม. ขนาดความกว้าง 650 มม.

 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 138/2551 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ12 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
            บริษัทได้นำตัวอย่างกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80กรัม/ต.ร.ม. ขนาดความกว้าง 650 มม. มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน  ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวน ที่ ฝวพ.150002/2990  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556  ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิต
และสำนักการพิมพ์ สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุใช้ในการผลิตฯ ที่ ฝผล.130402/8 ลงวันที่ 3 มกราคม 2557  และบันทึกสำนักการพิมพ์ ที่ สนพ.000301/1412  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว cash advance online และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 138/2551  ลงวันที่ 1 เมษายน 2551   จึงขอขึ้นทะเบียนตัวอย่าง กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80กรัม/ต.ร.ม. ขนาดความกว้าง 650 มม.  จำนวน 2 ตัวอย่าง  ของบริษัทดังต่อไปนี้.-
                        1.บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์  จำกัด
                        2.บริษัท สปีดเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทั้งนี้โดยมีอายุ 12 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นใช้งานตามเดิมที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
                                                                        ประกาศ ณ  วันที่  27  มกราคม     2557
 
 
                                                                           (นางภัทรพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
                                                                        ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ
 
 

..เพิ่มเติม..