หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555

หมวดหมู่ :

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2555

—————————————————-

คำนำ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นแผนงานที่โรงงานยาสูบจัดทำขึ้นตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 สำหรับค่าครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท และค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000.- บาท เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของโรงงานยาสูบ เป็นไปด้วยความเหมาะสม     และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายใน
นอกจากนี้ แผนงานฉบับนี้ยังเป็นเครื่องมือของการตรวจสอบที่ผู้บริหารใช้ควบคุม  การจัดซื้อจัดจ้างให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลบรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อองค์กรตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน
สารบัญ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  1.     สำนักผู้อำนวยการ
  2.     ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  3.     ฝ่ายการแพทย์
  4.     ฝ่ายผลิต
  5.     ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
  6.     ฝ้ายจัดหาและรักษาพัสดุ
  7.     ฝ่ายใบยา
  8.     ฝ่ายตลาด
  9.     ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  10.     สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบใหม่

 
เอกสารแนบ :  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบฯ 2555

..เพิ่มเติม..