หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝจพ.b.02/52/65) ประกวดราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ขนาด 35 x 35 มิลลิเมตร จำนวน 6,600 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

(ฝจพ.b.02/52/65) ประกวดราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ขนาด 35 x 35 มิลลิเมตร จำนวน 6,600 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เลขที่โครงการ:65097702394]

ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ (ฝจพ.b.02/52/65)

ราคากลาง-(ฝจพ.b.02/52/65)

..เพิ่มเติม..