หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ ซื้อก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) จำนวน 64,878 ล้านบีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ ซื้อก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) จำนวน 64,878 ล้านบีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..