หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่NO GIFT POLICY การยาสูบแห่งประเทศไทย "งดให้ - งดรับ"

NO GIFT POLICY การยาสูบแห่งประเทศไทย "งดให้ – งดรับ"

หมวดหมู่ :

ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ยสท. เพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน ปีงบฯ 2564

– เรื่อง สินบน และการให้ – รับของขวัญ

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..