หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ร่าง TOR) ประกวดราคาซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก ชนิด TELE C-48 จำนวน 54,600 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง TOR) ประกวดราคาซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก ชนิด TELE C-48 จำนวน 54,600 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..