หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานบริการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 2 รายการ (e-bidding)

(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานบริการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 2 รายการ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..