หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง ...

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวลจำนวน 1 ชุด บริเวณที่ดินแปลงที่ 1 โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..