หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่ายใบยา และหีบบุหรี่อัตโนมัติ (M-02/4)

ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่ายใบยา และหีบบุหรี่อัตโนมัติ (M-02/4)

หมวดหมู่ :

ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่ายใบยา และหีบบุหรี่อัตโนมัติ (Automated Storage/Retrieval System, AS/RS for Tobacco Cases and Cigarette Cases) (M-02/4) :
1. ประกาศฉบับย่อ M-02/4 – อ่านรายละเอียด
2. เอกสารประกวดราคาซื้อ M-02/4 – อ่านรายละเอียด
3. ขอบเขต และรายละเอียอคุณลักษณะเฉพาะ M-02/4 – อ่านรายละเอียด
4. Drawings M-02/4 – อ่านรายละเอียด
5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง M-02/4 – อ่านรายละเอียด

สงสัยโปรดติตด่อ : 081-916-2856 (คุณมนตรี)

..เพิ่มเติม..