หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลางงานจ้างออกแบบ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบส่งยาเส้น ระบบดูดฝุ่นยาเส้น ท่อส่งก้นกรอง

ราคากลางงานจ้างออกแบบ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบส่งยาเส้น ระบบดูดฝุ่นยาเส้น ท่อส่งก้นกรอง

หมวดหมู่ :

ราคากลางงานจ้างออกแบบ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบส่งยาเส้น ระบบดูดฝุ่นยาเส้น ท่อส่งก้นกรอง เพื่อใช้ในกระบวนการมวนและบรรจุของเครื่องจักรเดิมและเครื่องจักรใหม่ พร้อมจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา และร่างสัญญา โดยวิธีพิเศษ
เอกสารแนบ

..เพิ่มเติม..