หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียน BOPP Film ขนาด 330 มม. x 2,000 ม. ความหนา 30 ไมครอน

ขึ้นทะเบียน BOPP Film ขนาด 330 มม. x 2,000 ม. ความหนา 30 ไมครอน

คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 57 /2558

 

เรื่อง ขึ้นทะเบียน BOPP Film ขนาด 330 มม. x 2,000 ม. ความหนา 30 ไมครอน

      ตามคำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใด ผ่านการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานหรือทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการจัดซื้อหรือไม่ก็ตาม และปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ขึ้นทะเบียนพัสดุและผู้ค้านั้นไว้  โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพซ้ำอีก”
      วิธีปฏิบัติตามวรรคต้น ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุทุกวิธี
      ผู้ค้าได้นำตัวอย่าง BOPP Film ขนาด 330 มม. x 2,000 ม. ความหนา 30 ไมครอน จำนวน 3 ตัวอย่าง
มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน ปรากฏผลการตรวจคุณภาพ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ที่ ฝวพ.150002/1680 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ส่วนผลการทดลองใช้งาน สามารถใช้งานได้ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
      เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียน BOPP Film ขนาด 330 มม. x 2,000 ม. ความหนา 30 ไมครอน จำนวน 3 ตัวอย่างของผู้ค้า ดังนี้

  1. บริษัท STENTA FILMS (M) SDN.BHD.
  2. บริษัท PT. INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY TBK.
  3. บริษัท INNOVIA FILMS (ASIA PACIFIC) PTY LTD

      ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
 

ประกาศ ณ  วันที่   28    กรกฎาคม    2558

 
 

(นางพนมพิงค์  เมฆศิขริน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ.

..เพิ่มเติม..