หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนกระดาษมวนบุหรี่ No.1 ขนาด 27 มม. x 6,000 ม.

ขึ้นทะเบียนกระดาษมวนบุหรี่ No.1 ขนาด 27 มม. x 6,000 ม.

คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 55 /2558

 

เรื่อง ขึ้นทะเบียนกระดาษมวนบุหรี่ No.1 ขนาด 27 มม. x 6,000 ม.

 
      ตามคำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใด ผ่านการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานหรือทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการจัดซื้อหรือไม่ก็ตาม และปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ขึ้นทะเบียนพัสดุและผู้ค้านั้นไว้  โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพซ้ำอีก”
      วิธีปฏิบัติตามวรรคต้น ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุทุกวิธี
      ผู้ค้าได้นำตัวอย่างกระดาษมวนบุหรี่ No.1 ขนาด 27 มม. x 6,000 ม. จำนวน 2 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน ปรากฏผลการตรวจคุณภาพ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ที่ ฝวพ.150002/1621 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ส่วนผลการทดลองใช้งาน สามารถใช้งานได้ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
      เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียนกระดาษมวนบุหรี่ No.1 ขนาด 27 มม. x 6,000 ม. จำนวน 2 ตัวอย่างของผู้ค้า ดังนี้

  1. บริษัท เทพวงศ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
  2. บริษัท ทิปท็อป โปรดักส์ จำกัด

      ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
 

ประกาศ ณ  วันที่   21    กรกฎาคม    2558

 

(นางพนมพิงค์  เมฆศิขริน)

 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ.

..เพิ่มเติม..