การทำไร่ยาสูบ

หมวดหมู่ :

 
ใบยาสูบเวอร์ยิเนีย จ.แพร่
น้ำฝนและความชุ่มชื้นในอากาศ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำไร่ยาสูบ ดังนั้นการปลูกยาในช่วงกลางถึงปลายฤดูฝน จึงจะได้ใบยาที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในอดีตชาวไร่จะปลูกยาสูบในนาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วในช่วงฤดูแล้ง จะทำให้ใบยาแห้งที่ได้ขาดคุณภาพที่ดี ในปัจจุบันชาวไร่จึงเลื่อนการเพาะปลูกให้เร็วขึ้น แต่ก็จะเจอกับปัญหาของโรคและแมลงที่มีมากตามขึ้นมาด้วย จึงต้องดูแลทั้งการป้องกันและกำจัดแมลงอย่างสม่ำเสมอ
 
การเพาะปลูกยาสูบต้องมีดินที่เหมาะสม เป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วน และดินร่วนปนดินเหนียว ควรเลือกปลูกในที่สูงและระบายน้ำดี ความต้องการน้ำของต้นยาสูบจะมีมากขึ้นหลังจากปลูกแล้ว 30-40 วัน ส่วนปุ๋ยก็เป็นสิ่งจำเป็น เช่น อาหารธาตุไนโตรเจน เป็นต้น แต่ต้องไม่สูงเกินไป เพราะจะทำให้คุณภาพใบยาแห้งลดลง และเมื่อถึงเวลาเก็บใบยาสดแต่ละครั้ง ควรรอให้สุกจริงๆ เพื่อให้ได้ใบยาแห้งที่มีคุณภาพตามต้องการ

..เพิ่มเติม..