หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนพี พี ฟิล์ม ขนาด 115 มม. X 3,600 ม.

ขึ้นทะเบียนพี พี ฟิล์ม ขนาด 115 มม. X 3,600 ม.

คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 5 /2558

 

เรื่อง ขึ้นทะเบียนพี พี ฟิล์ม ขนาด 115 มม. X 3,600 ม.

 

            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใด ผ่านการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการจัดซื้อหรือไม่ก็ตาม และปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ขึ้นทะเบียนพัสดุและผู้ค้านั้นไว้  โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพซ้ำอีก”
            วิธีปฏิบัติตามวรรคต้น ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุทุกวิธี
            ผู้ค้าได้นำตัวอย่าง ขึ้นทะเบียนพี พี ฟิล์ม ขนาด 115 มม. X 3,600 ม. จำนวน 3 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวนที่ ฝวพ.150002/98 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 ส่วนผลการทดลองใช้งาน สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ที่ ฝอส. 160001/7 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียน พี พี ฟิล์ม ขนาด 115 มม. X 3,600 ม. จำนวน 3 ตัวอย่าง ของผู้ค้า ดังนี้
            1. บริษัท PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.
            2. บริษัท STENTA FILMS (M) SDN. BHD.
            3. บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด    
            ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
                                                               ประกาศ ณ  วันที่     23   มกราคม     2558
 
                                                                            (นางพนมพิงค์  เมฆศิขริน)                                                                                                                                      
                                                                       ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..