หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนก้นกรอง Cellulose Acetate และ ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป

ขึ้นทะเบียนก้นกรอง Cellulose Acetate และ ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป

 คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 28  /2557 

เรื่อง ขึ้นทะเบียนก้นกรอง Cellulose Acetate  ขนาด 120 มม. X  24.3 มม. (PD240 มม.น้ำ)

และ ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. X 24.3 มม. (PD 240 มม.น้ำ)

 

            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฎว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
            บริษัทได้นำตัวอย่าง ขึ้นทะเบียนก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 120 มม. X  24.3 มม. (PD240 มม.น้ำ) และก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. X 24.3 มม. (PD 240 มม.น้ำ) จำนวน 1 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวนที่ ฝวพ.150002/2632 และ ฝวพ.150002/2633 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิต สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ที่ ฝรง3.230003/89 และ ฝรง3.230003/90 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียนก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 120 มม. X  24.3 มม. ( PD 240 มม.น้ำ) และก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. X 24.3 มม. (PD 240 มม.น้ำ) จำนวน 1 ตัวอย่าง ของบริษัท เอสเซนทรา จำกัด
          ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
                                                               ประกาศ ณ  วันที่     12     ธันวาคม     2557
                                                                            (นางพนมพิงค์  เมฆศิขริน)                                                                                                                                      
                                                                    ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..