หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียน กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวชนิดแผ่น 210 ± 5% กรัม/ม2 ขนาดกว้าง 31 1/8 ± 1/8 นิ้ว...

ขึ้นทะเบียน กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวชนิดแผ่น 210 ± 5% กรัม/ม2 ขนาดกว้าง 31 1/8 ± 1/8 นิ้ว ยาว 43 ± 1/8 นิ้ว

         คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 20  /2557

 

เรื่อง ขึ้นทะเบียน กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวชนิดแผ่น 210 ± 5% กรัม/ม2

ขนาดกว้าง 31 1/8 ± 1/8 นิ้ว ยาว 43 ± 1/8 นิ้ว

 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว ปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
            บริษัทได้นำตัวอย่างกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวชนิดแผ่น 210 ± 5% กรัม/ม2 ขนาดกว้าง 31 1/8 ± 1/8 นิ้ว ยาว 43 ± 1/8 นิ้ว  จำนวน 1 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน  ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกรรมการตรวจคุณภาพกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว 210 กรัม/ตร.ม. ที่สนพ.000301/1334 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และบันทึก
กองวิเคราะห์ห่อมวนที่ ฝวพ.150002/2568 วันที่  17 พฤศจิกายน 2557  ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิต สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ที่ ฝรง3. 230003/37 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557  
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียน ตัวอย่างกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวชนิดแผ่น 210 ± 5% กรัม/ม2
ขนาดกว้าง 31 1/8 ± 1/8 นิ้ว ยาว 43 ± 1/8 นิ้ว  ของบริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
         ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
                                                               ประกาศ ณ  วันที่     27     พฤศจิกายน     2557
 
 
                                                                            (นางพนมพิงค์  เมฆศิขริน)                                                                                                                                      
                                                                 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ
 

..เพิ่มเติม..