หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียน กระดาษพันก้นกรองสีเหลือง พิมพ์ลายคอร์ก ขนาด 54 มม. x 2,000 ม.

ขึ้นทะเบียน กระดาษพันก้นกรองสีเหลือง พิมพ์ลายคอร์ก ขนาด 54 มม. x 2,000 ม.

 
                                                         คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 19  /2557

 

เรื่อง ขึ้นทะเบียน กระดาษพันก้นกรองสีเหลือง พิมพ์ลายคอร์ก ขนาด 54 มม. x 2,000 ม.

       พิมพ์ตรา กรองทิพย์ ชนิดเจาะรู และกระดาษพันก้นกรองสีขาว พิมพ์ลาย คอร์ก ขนาด 54 มม. x 2,000 ม.
       พิมพ์ตรา Wonder American ชนิดเจาะรู
 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฎว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
            บริษัทได้นำตัวอย่าง กระดาษพันก้นกรองสีเหลือง พิมพ์ลายคอร์ก ขนาด 54 มม. x 2,000 ม.
พิมพ์ตรา กรองทิพย์ ชนิดเจาะรู และกระดาษพันก้นกรองสีขาว พิมพ์ลาย คอร์ก ขนาด 54 มม. x 2,000 ม.
พิมพ์ตรา Wonder American ชนิดเจาะรู  จำนวน 2 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน  ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวนที่
ฝวพ.150002/2562 และฝวพ.150002/2563 ลงวันที่  14 พฤศจิกายน 2557   ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิต สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ที่ ฝรง3. 230003/31 และ ฝรง3. 230003/32
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียน ตัวอย่าง กระดาษพันก้นกรองสีเหลือง พิมพ์ลายคอร์ก
ขนาด 54 มม. x 2,000 ม. พิมพ์ตรา กรองทิพย์ ชนิดเจาะรู และกระดาษพันก้นกรองสีขาว พิมพ์ลาย คอร์ก
ขนาด 54 มม. x 2,000 ม. พิมพ์ตรา Wonder American ชนิดเจาะรู  จำนวน  2  บริษัทดังนี้
            1. ไทยนาโนว่า จำกัด
            2. เอส.เค. โมเดล จำกัด
         ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
                                                               ประกาศ ณ  วันที่      27    พฤศจิกายน     2557
 
 
                                                                            (นางพนมพิงค์  เมฆศิขริน)                                                                                                                                      
                                                                 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..