หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียน High Shrink Polypropylene Film ขนาด 122 มม. x 3,600 ม.

ขึ้นทะเบียน High Shrink Polypropylene Film ขนาด 122 มม. x 3,600 ม.

คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 18  /2557

 

เรื่อง ขึ้นทะเบียน High Shrink Polypropylene Film ขนาด 122 มม. x 3,600 ม.
และขนาด 370 มม. X 3,600 ม.

 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฎว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
            บริษัทได้นำตัวอย่าง High Shrink Polypropylene Film ขนาด 122 มม. x 3,600 ม.
และขนาด 370 มม. X 3,600 ม.  จำนวน 1 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน  ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวนที่
ฝวพ.150002/2457  ลงวันที่  4 พฤศจิกายน 2557   ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิต สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (ตามคำสั่งฝ่ายผลิตที่ 18/2557 
ลงวันที่  1 ตุลาคม  2557)
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียน ตัวอย่าง High Shrink Polypropylene Film ขนาด 122 มม. x 3,600 ม. และขนาด 370 มม. X 3,600 ม.  จำนวน  1  ตัวอย่าง ของบริษัท คัลลัส จำกัด
 
         ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
                                                               ประกาศ ณ  วันที่    10    พฤศจิกายน     2557
 
                                                                            (นายมณเฑียร   สงวนรักษ์)
                                                                 รองผู้อำนวยการฝ่าย รักษาการแทน
                                                                 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..