หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD280...

ขึ้นทะเบียนก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD280 มม.น้ำ)

         คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 17  /2557

 

เรื่อง ขึ้นทะเบียนก้นกรอง Cellulose Acetate  ขนาด 120 มม. X  24.4 มม. (PD280 มม.น้ำ)

หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฎว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
            บริษัทได้นำตัวอย่าง ก้นกรอง Cellulose Acetate   ขนาด 120 มม. X  24.4 มม.  (PD280 มม.น้ำ)
หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU  จำนวน 2 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน  ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวนที่
ฝวพ.150002/2345  ลงวันที่  20 ตุลาคม 2557   ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิต สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ตามคำสั่งฝ่ายผลิตที่ 18/2557  ลงวันที่  15 ตุลาคม  2557
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียน ก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 120 มม. X  24.4 มม.
(PD280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug  Wrap  6,000 CU  จำนวน  2  ตัวอย่าง ของบริษัทดังนี้
            1. อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด
            2. เอสเซนทรา จำกัด
         ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
                                                               ประกาศ ณ  วันที่     10     พฤศจิกายน     2557
                                                                       (นายมณเฑียร   สงวนรักษ์)
                                                                 รองผู้อำนวยการฝ่าย รักษาการแทน
                                                                 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..