หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาล สำหรับบรรจุบุหรี่ ขนาด 84 มม.

ขึ้นทะเบียนกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาล สำหรับบรรจุบุหรี่ ขนาด 84 มม.

คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 16  /2557

 

เรื่อง ขึ้นทะเบียนกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาล สำหรับบรรจุบุหรี่ ขนาด 84 มม.

 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฎว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน viagra pas cher หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
            บริษัทได้นำตัวอย่างกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาล สำหรับบรรจุบุหรี่ ขนาด 84 มม.  จำนวน 2 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน  ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวนที่ ฝวพ.150002/2221  ลงวันที่  3 ตุลาคม 2557   ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิต สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ตามคำสั่งฝ่ายผลิตที่ 17/2557  ที่ ฝผล.130402/786  ลงวันที่  2 ตุลาคม  2557
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียน กล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาล สำหรับบรรจุบุหรี่ ขนาด 84 มม.
จำนวน  2  ตัวอย่าง ของบริษัทดังนี้
            1. ปัญจพลไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
            2. อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
         ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
                                                               ประกาศ ณ  วันที่    30      ตุลาคม     2557
                                                           
                                                                       (นางภัทรพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
                                                                       ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..