หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD280 มม.น้ำ)

ขึ้นทะเบียนก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD280 มม.น้ำ)

         คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 15  /2557

 

เรื่อง ขึ้นทะเบียนก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป  ขนาด 120 มม. X  24.4 มม. (PD280 มม.น้ำ)

หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

 

            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฎว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
            บริษัทได้นำตัวอย่าง ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป   ขนาด 120 มม. X  24.4 มม.  (PD280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU  จำนวน 3 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน  ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวนที่ ฝวพ.150002/2191  ลงวันที่  30 กันยายน 2557   ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิต สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ตามคำสั่งฝ่ายผลิตที่ 17/2557  ที่ ฝผล.130402/737  ลงวันที่  19 กันยายน  2557
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียน กรองเมนทอลสำเร็จรูป  ขนาด 120 มม. X  24.4 มม. (PD280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug  Wrap  6,000 CU  จำนวน  3  ตัวอย่าง ของบริษัทดังนี้
            1. พ.สหเทรดดิ้ง จำกัด
            2. ไซโนเวส เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด
            3. เอสเซนทรา จำกัด        
         ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
                                                               ประกาศ ณ  วันที่    17      ตุลาคม     2557
                                                           
                                                                       (นางภัทรพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
                                                                       ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..