หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนหมึกพิมพ์ Process Ink จำนวน 5 รายการ ใช้งานที่เครื่องระบบ GRAVURE

ขึ้นทะเบียนหมึกพิมพ์ Process Ink จำนวน 5 รายการ ใช้งานที่เครื่องระบบ GRAVURE

 
                                                     คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ.    9    /2557

 

เรื่อง ขึ้นทะเบียนหมึกพิมพ์ Process Ink จำนวน 5 รายการ ใช้งานที่เครื่องระบบ GRAVURE

 

 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 138/2551 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฎว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ12 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”

            บริษัทได้นำตัวอย่าง หมึกพิมพ์ Process Ink จำนวน 5 รายการ ใช้งานที่เครื่องระบบ GRAVURE

จำนวน 1 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน  ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวนที่ ฝวพ.150002/994   ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  2557   ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิต และสำนักการพิมพ์ cialis generique สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ตามคำสั่งฝ่ายผลิต ที่ ฝผล.130302/302 ลงวันที่  19 พฤษภาคม  2557 และบันทึกคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพหมึกที่ สนพ.000301/513 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 138/2551  ลงวันที่ 1 เมษายน   2551    จึงขอขึ้นทะเบียนหมึกพิมพ์ Process Ink จำนวน 5 รายการ ใช้งานที่เครื่องระบบ
 GRAVURE จำนวน 1 ตัวอย่าง ของบริษัท เอเชี่ยน เมอร์คิวรี่ จำกัด       
          ทั้งนี้โดยมีอายุ 12 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นใช้งานตามเดิมที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
                                                                        ประกาศ ณ  วันที่     3    มิถุนายน     2557
 
                                                                           (นางภัทรพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
                                                                        ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ
 

..เพิ่มเติม..