หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานยาสูบ ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการสวนสาธารณะ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2557

คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานยาสูบ ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการสวนสาธารณะ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2557

หมวดหมู่ :
ตามมติคณะผู้บริหารสูงสุด (Executive Committee) ครั้งที่ 23 ให้คณะผู้บริหารและพนักงานศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการสวนสาธารณะ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2557 โดยให้คณะทำงานและคณะอนุทำงานประเมินคุณภาพโรงงานยาสูบตามระบบ SEPA , คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์แก่โรงงานยาสูบ โดยแบ่งคณะศึกษาดูงาน เป็น 4  คณะ จำนวน 117 คน คือ
1.1 คณะผู้บริหารและพนักงานศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการสวนสาธารณะ จำนวน 17 คน  ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2557
1.2 คณะทำงานและคณะอนุทำงานประเมินคุณภาพโรงงานยาสูบตามระบบ SEPA จำนวน 44 คน  ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2557
1.3 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 40 คน  ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2557
1.4 คณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน     จำนวน 16 คน  ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2557
วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน
     2.1.   การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและพนักงานศึกษาดูงานเรื่องการจัดสวน เพื่อศึกษารูปแบบการ  จัดสวนที่ทันสมัย นำไปพัฒนาการจัดสวนทั้งที่โรงงานยาสูบส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และที่โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา
2.2     การศึกษาดูงานของคณะทำงานและคณะอนุทำงานประเมินคุณภาพโรงงานยาสูบตามระบบ SEPA เพื่อเป็นการเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะทำงานฯ เห็นสมควรให้มีการศึกษาดูงานจากบริษัทที่เป็นองค์กร    ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์
2.3 การเข้าชมนิทรรศการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (The 9th Occupational Safety + Health Exhibition for Asia) ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและศึกษาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ทันสมัย
2.4 การศึกษาดูงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารองค์กร พัฒนาและปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ องค์กรโดยรวม

IMG_0116 (Custom)IMG_0116 (Custom) IMG_0125 (Custom) IMG_0129 (Custom) IMG_0130 (Custom) IMG_0131 (Custom) IMG_0145 (Custom) IMG_0165 (Custom) IMG_0197 (Custom) IMG_0326 (Custom) IMG_0327 (Custom) IMG_0344 (Custom) IMG_0371 (Custom) IMG_7900 (Custom) IMG_7903 (Custom) IMG_7905 (Custom) IMG_7907 (Custom) IMG_7949 (Custom) IMG_8008 (Custom) IMG_8162 (Custom) IMG_8175 (Custom) IMG_8174 (Custom) IMG_8165 (Custom) IMG_8259 (Custom) IMG_8260 (Custom) IMG_8261 (Custom) IMG_8262 (Custom) IMG_8264 (Custom) IMG_8265 (Custom) IMG_8269 (Custom) IMG_8403 (Custom) IMG_8402 (Custom) IMG_8399 (Custom) IMG_8398 (Custom) IMG_8395 (Custom) IMG_8332 (Custom) IMG_8329 (Custom) IMG_8325 (Custom) IMG_8404 (Custom)

..เพิ่มเติม..