หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก กองทุนฯ ประจำปี 2556

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก กองทุนฯ ประจำปี 2556

หมวดหมู่ :

      การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2556 และการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ จำนวน 5 ท่าน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายการแพทย์

KA (16)

KA (8) KA (37) KA (42) KA (43) KA (58) KA (84) KA (88) KA (98)

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..