การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2565 ( OIT )

1 ข้อมูลพื้นฐาน
2 แผนดำเนินงาน
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
4 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
7 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
8 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

  O3 อำนาจหน้าที่

   O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

    O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

     O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

      O8 สอบถาม (Q&A)

      O9 Social Network

       แผนดำเนินงาน

       O10 แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 (แผนยุทธศาสตร์)

        O11 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565)

         O12 รายงานประจําปี 2564 (Annual Report 2021)

          O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

           O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือการใช้งานระบบ E-Commerce,ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ยสท.)

            O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (E-Commerce, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ยสท. เป็นข้อมูลปี 65)

             O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของการยาสูบแห่งประเทศไทย 2564

             O17 E-Service ในรูปแบบ E-Commerce (ระบบสั่งซื้อบุหรี่)

             แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

             O18 แผนการเบิกจ่ายการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565

             O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565

             O20 รายงานผลการเบิกจ่าย และสรุปผลการเบิกจ่ายของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564

             การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

             O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

             O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

              O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

              O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

              การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

               O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                 O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

                    O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                     O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                      การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                      O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

                       O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                        O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

                         O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                          O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                           O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565

                           O40 “ผลการดำเนินงาน 6 เดือน” แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565

                           O41 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564

                           มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

                           O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                            O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน