การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้างหน่วยงาน

2. ข้อมูลผู้บริหาร

   3. อำนาจหน้าที่

     4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

       5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

         6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          7.ข่าวประชาสัมพันธ์

            8.Q&A

            9.Social Network

            แผนดำเนินงาน

            10. แผนดำเนินงานประจำปี

            11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

              12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

              13.มาตรฐานการปฏิบัติงาน

                14. มาตรฐานการให้บริการ

                15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                  16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                  17.E-Service

                  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                  18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                  19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

                  20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                    21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                      22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                        23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                          24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                          การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                          25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                            26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                              27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                              28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                                การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                                29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                                  30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                                    31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

                                      32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                                        33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                                          การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                                          34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                                            35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                                              36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                                                37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                                                  38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                                                    39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

                                                    40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

                                                      41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                                                      มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

                                                      42.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

                                                        43.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

                                                          44.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                            45.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                                                              46.มาตรการป้องกันการรับสินบน

                                                                47.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

                                                                  48.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ