วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2019

วิธีใหม่ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานชั้น 2 อาคาร B-08 พร้อมอุปกรณืค่าติดตั้งและระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น พร้อมครุภัณฑ์

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

ผู้ประกอบการ / ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน  หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ , ร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไปยัง กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ทางอีเมล์  engineer_dep@thaitobacco.or.th โปรดระบุชื่อ  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 12 กันยายน 2562 ร่าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) TOR

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

วิธีใหม่ : e-bidding

วิธีใหม่ : e-market

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

ผู้ประกอบการ / ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน  หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ , ร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไปยัง กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ทางอีเมล์  engineer_dep@thaitobacco.or.th โปรดระบุชื่อ  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 12 กันยายน 2562 ร่าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) TOR