วิธีใหม่ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

วิธีใหม่ : e-bidding

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่าย (Backup) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง

วิธีใหม่ : e-market

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

วิธีใหม่ : วิธีคัดเลือก