วิธีใหม่ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ยาม)https://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2020/06/6.-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปี-2564-ยาม.pdf

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

วิธีใหม่ : e-bidding

วิธีใหม่ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

สำนักงานยาสูบนครพนม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างพค.63

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR