วันจันทร์, 19 เมษายน 2021

วิธีใหม่ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 250 ถัง ประกาศเผยแพร่แอลกอฮอล์ ๙๕ ปราศจากอัลดีไฮด์ จำนวน ๒๕๐ ถัง

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

วิธีใหม่ : e-bidding

วิธีใหม่ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

วิธีใหม่ : วิธีคัดเลือก