วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2022

วิธีใหม่ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

ร่าง - ประกาศเชิญชวน ร่าง - เอกสารประกวดราคา 1 ร่าง - เอกสารประกวดราคา 2 กลุ่มที่ 1 ราคากลาง กลุ่มที่ 2 ราคากลาง

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

ร่าง - ประกาศเชิญชวน ร่าง - เอกสารประกวดราคา 1 ร่าง - เอกสารประกวดราคา 2 กลุ่มที่ 1 ราคากลาง กลุ่มที่ 2 ราคากลาง

วิธีใหม่ : e-bidding

วิธีใหม่ : e-market

วิธีใหม่ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

ร่าง - ประกาศเชิญชวน ร่าง - เอกสารประกวดราคา 1 ร่าง - เอกสารประกวดราคา 2 กลุ่มที่ 1 ราคากลาง กลุ่มที่ 2 ราคากลาง

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

ร่าง - ประกาศเชิญชวน ร่าง - เอกสารประกวดราคา 1 ร่าง - เอกสารประกวดราคา 2 กลุ่มที่ 1 ราคากลาง กลุ่มที่ 2 ราคากลาง