การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจยาสูบ และมุ่งมั่นพัฒนาสู่ธุรกิจอื่นเพื่อความยั่งยืน
ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ (Mission)

  1. สร้างรายได้หลักจากธุรกิจยาสูบ
  2. พัฒนาธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
  3. ผลิตและจําหน่ายสินค้าคุณภาพ
  4. พัฒนาและเพิ่มคุณค่าทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ค่านิยม (Value)

ทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นลูกค้า เห็นคุณค่าบุคลากร