ติดต่อ-สอบถาม

สำนักงานใหญ่ 

184 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110   <<– แผนที่การยาสูบแห่งประเทศไทย –>>
โทรศัพท์ : 0-2229-1000
โทรสาร : 0-2252-2233    
เว็บไซต์ : http://www.thaitobacco.or.th            facebook : บ้านเราชาวยาสูบ

การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

999 ม. 4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุทธยา 13210
โทรศัพท์ : 0-3535-2555

อาคารบ้านพักพนักงานยาสูบ

555 ม. 9 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุทธยา 13210

CAll CENTER : 02-229-1000

ฝ่ายตลาด  

คุณชไมพร    รื่นเอม                              โทรศัพท์ : 0-2229-1638
คุณชัยยุทธ์   ชวาลวิวัฒน์วงศ์               โทรศัพท์ : 0-2229-1629
โทรสาร : 0-2253-0313

 ฝ่ายขาย

คุณอรจิรา   ห่วงสวัสดิ์          โทรศัพท์ : 0-2229-1000 ต่อ 7209
คุณรตีรัศมิ์   ธรรมพิทักษ์      โทรศัพท์ : 0-2229-1000 ต่อ 2240
โทรสาร : 0-2252-8092

ฝ่ายขาย (กองบริหารขาย)

โทรศัพท์ : 0-2229-1646
โทรสาร : 0-2252-8092

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณจันทนา   ศรีวิลัย         โทรศัพท์ : 0-2229-1244
คุณวิพารัตน์   พลับจีน      โทรศัพท์ : 0-2229-1219
โทรสาร : 0-2251-4601

ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ห้องจ่ายเงิน)

โทรศัพท์ : 0-2229-1219, 0-2229-1248
โทรสาร : 0-2251-3046

ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร

คุณโสภิณ  มะกะจิ           โทรศัพท์ : 0-2229-1101
คุณชนิตสิรี  ประสานสุข  โทรศัพท์ : 0-2229-1101
โทรสาร : 0-2229-1015

 ฝ่ายบริการกลาง

คุณจุไรรัตน์  วิจิตรโสภณ    โทรศัพท์ : 0-2229-1187
คุณสิงหล   พึ่งกัน                โทรศัพท์ : 0-2229-1103
โทรสาร : 0-2252-9988

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณสมบูรณ์   หาญพิชิตชัย           โทรศัพท์ : 0-2229-1166
คุณสุวงศ์วิทย์   สุขเย็น                 โทรศัพท์ : 0-2229-1170
โทรสาร : 0-2253-1253

ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

คุณสมาร์ท   กรมไธสง                 โทรศัพท์ : 0-2229-1804
คุณจุฑาทิพ   นนทกานต์เดชา      โทรศัพท์ : 0-2229-1705
โทรสาร : 0-252-8967

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  

คุณวิมล   กิ่งพรไพนิพัฒน์         โทรศัพท์ : 0-2229-1960
คุณนุสรา   พุ่มเพ็ชร์              โทรศัพท์ : 0-2229-1961
โทรสาร : 0-2251-0470

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณสรรชัย   วรศิลป์                   โทรศัพท์ : 0-2229-1887
คุณอาจารีย์    ศรุตสินอนันต์      โทรศัพท์ : 0-2229-1037
โทรสาร : 0-2251-5990

สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย

คุณประเสริฐ  เพ็ญไพจิตร    โทรศัพท์ : 0-2229-1434
คุณเสาวณีย์   สุวรรณโชติ   โทรศัพท์ : 0-2229-1435
โทรสาร : 0-2252-8991

สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณวรรณพร  ฉัตรแก้ว   โทรศัพท์ : 0-2229-1000 ต่อ 8903
คุณธนกร  แสนสุข         โทรศัพท์ : 0-2229-1000 ต่อ 8903
โทรสาร : 02-229-1867

ส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ
สำนักงานใหญ่ คลองเตย

คุณวัชรี  ทาปัน                 โทรศัพท์ : 0-2229-1000 ต่อ 2315
คุณกรกมล  ลำเจียกเทศ   โทรศัพท์ : 0-2229-1000 ต่อ 2316
โทรสาร : 02-229-1867

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2229-1200
โทรสาร : –

สโมสรพนักงานยาสูบ / จัดเลี้ยง / ตลาดลานตัวหนอน

โทรศัพท์ : 0-2229-1753 /0-2229-1754
โทรสาร : –

[/vc_column_text][/vc_column]
ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

คุณวดี    ศิลปะสุวรรณ        โทรศัพท์ : 0-2229-1505
คุณรัตนา   อุเทนสุต            โทรศัพท์ : 0-2229-1585
โทรสาร : 0-2229-1508

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

คุณอุทุมพร   เปรมปรีดา          โทรศัพท์ : 0-2229-1261
คุณจุฑารัตน์   อินทร์มา           โทรศัพท์ : 0-2229-1292
โทรสาร : 0-2253-0582

โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา 

คุณณัฐฐิรา    ปัญญารุ่งโรจน์กุล      โทรศัพท์ : 0-2229-1000 ต่อ 3101
คุณกาญจนา  เลียะเครือ                โทรศัพท์ : 0-2229-1000 ต่อ 3312
โทรสาร : 0-2656-4574

ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3

คุณสุดาวดี   งามทิพย์    โทรศัพท์ : 0-2229-1313
คุณพฤดี   เสมทรัพย์      โทรศัพท์ : 0-2229-1314
โทรสาร : 0-2229-1313

ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4

คุณพชรี   ซัมดิน                    โทรศัพท์ : 0-2229-1336
คุณปิยวรรณ   อ่อนประทิน     โทรศัพท์ : 0-2229-1347
โทรสาร : 0-2229-1332

ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

คุณภัทรียา   วิริยะ      โทรศัพท์ : 0-2229-1366
คุณราตรี   ผกาวัลย์   โทรศัพท์ : 0-2229-1366
โทรสาร : 0-2229-1364

ฝ่ายวางแผนการผลิต

คุณสุชา   เย็นจารุง                โทรศัพท์ : 0-2229-1356
คุณลักษณา   ลำเจียกเทศ     โทรศัพท์ : 0-2229-1307
โทรสาร : 0-2229-1308

ฝ่ายใบยา

โทรศัพท์ : 0-2229-1000 ต่อ 2281 , 0-2229-2281
โทรศัพท์ : 0-2229-1668
โทรสาร : 0-2229-1661
E-Mail : leafadm1@thaitobacco.or.th

สายงานผู้ชำนาญการใบยา

คุณทิว   ปัญจวัฒน์      โทรศัพท์ : 0-2229-1067
คุณวนิดา สุดมลทิน     โทรศัพท์ : 0-2229-1116
โทรสาร : 0-2254-8891

สายงานผู้ชำนาญการปรุง

คุณอารยา  สโรบล                    โทรศัพท์ : 0-2229-1085
คุณสุพาณี  จงสถิตย์ไพบูลย์     โทรศัพท์ : 0-2229-1079
โทรสาร : 0-2254-8891

สำนักงบประมาณ

คุณชาติชาย   ซาปัน       โทรศัพท์ : 0-2229-1032
คุณลัลนา โนรี                 โทรศัพท์ : 0-2229-1025
โทรสาร : 0-2252-7728

สำนักการพิมพ์

คุณสุมลฑา    สุรกิจโกศล      โทรศัพท์ : 0-2229-1486
คุณยุวธิดา    เที่ยงแท้             โทรศัพท์ : 0-2229-1743
โทรสาร : 0-2253-3824

สำนักกฎหมาย

คุณเอมอร    ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์     โทรศัพท์ : 0-2229-1086
คุณปาริชาติ    เตชะนิรัติศัย            โทรศัพท์ : 0-2229-1088
โทรสาร : 0-2251-1987

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณปริเชต   แดงทิพย์       โทรศัพท์ : 0-2229-1883
คุณอาคม    อิ่มเอม          โทรศัพท์ : 0-2229-1065
โทรสาร : 0-2229-1902

สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

คุณชลิศา   เปรมโยธิน   โทรศัพท์ : 0-2229-1148
คุณนพดล   บุนนาค       โทรศัพท์ : 0-2229-1148
โทรสาร : –