คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

นายธีรัชย์ อัตนวานิช

ประธานกรรมการ

นายปิ่นสาย สุรัสวดี

กรรมการ

นางสาวสุภัค ไชยวรรณ

กรรมการ

ศาสตราจารย์อัญญา ขันธวิทย์

กรรมการ

พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์

กรรมการ

พลโท วรพจน์ ธนะธนิต

กรรมการ

นายทองเปลว กองจันทร์

กรรมการ

นายสมศักดิ์ เธียรวิวัฒน์นุกูล

กรรมการ

นายนพดล หาญธนสาร

รักษาการแทนผู้ว่าการ กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

E-mail : report@thaitobacco.or.th