นายวีระเดช  กิไพโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา และนางพรรณี  เจนวรรธนะกุล ผู้ช่วยหัวหน้ากองจัดหาต่างประเทศและออกของ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารด้านการพัสดุดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้  โดยมี ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ แหล่งสมาคมฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ”  จัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่นเป็นที่ปรากฎ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคคลทั่วไป

กองสื่อสารองค์กร