แบบ รร. 2 (สำหรับผู้เสนอราคา) แบบ รร.1 สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง