ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน ยสท. รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์กร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส มีธรรมภิบาล จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเสมอมา

ศูนย์ ศปท.ยสท.