ผู้ประกอบการ / ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ , ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไปยังกองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ทางอีเมล์ supply.eng@thaitobacco.or.th โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 19 พ.ค. 2565 – 24 พ.ค. 2565

ร่าง- เอกสารประกาศประกวดราคา

สรุปรายการก่อสร้าง

แบบ กส.6506

21 แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตข