นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)  ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ กับ รองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.ก.)  ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรร่วมกันบนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสององค์กร สำหรับพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

กองสื่อสารองค์กร