Download : ประกาศร่างฯ-จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานหน่วยบริการยานพาหนะ จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2566

Download : ราคากลาง-จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานหน่วยบริการยานพาหนะ จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2566