เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ (แบบ รร.1, 2 และ 3) อะไหล่เครื่องพิมพ์ระบบ GRAVURE 8 สี (BOBST) ที่ฝ่ายการพิมพ์ จำนวน 21 รายการ