เอกสารประกาศประกวดราคา

TOR

แบบ AS-TTM-B03-ME-02006

แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน

สรุปรายการก่อสร้าง

สรุปรายการก่อสร้าง(แบบฟอร์มเปล่า)

2แบบ-รร.2-ผู้เสนอราคาเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง

3แบบ-รร.3-สัญญาคุณธรรม