19 เมษายน 2565
ครบรอบ 83 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการยาสูบแห่งประเทศไทย

องค์กรของเรายังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เราตระหนักดีว่าเราเป็นองค์กรของรัฐและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ขัดกับนโยบายของรัฐ ไม่สนับสนุนให้มีการบริโภคบุหรี่เพิ่ม แต่จะประกอบการรักษาธุรกิจนี้ไว้ เพื่อรักษาเงินตราที่เป็นรายได้จากการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ให้กับคนไทยและประเทศชาติ

83 ปี ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ยังคงยืนหยัดดำเนินกิจการยาสูบเคียงคู่สังคมไทยต่อไป และพร้อมยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยศักยภาพของพนักงาน ยสท. ทุกคน

ยึดมั่นในความดี
สามัคคีร่วมใจ
สุจริตโปร่งใส
พัฒนายาสูบไทยให้ยั่งยืน
TOAT…เยี่ยม

กองสื่อสารองค์กร