อ่าน พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่