อ่าน พ.ร.บ. โรงงาน 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่