อ่าน ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศฯ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่